Защита на личните данни

 

Политика за защита на личните данни на  „НОВОФЕРМ БАЛКАН“ ЕАД

„НОВОФЕРМ БАЛКАН“ ЕАД, ЕИК 131277288, наричано по-долу накратко „АЛД“, във връзка с осъществяваната от него търговска дейност, и произтичащите от това други дейности, обработва лични данни на физически лица.

 

Значение на политиката за лични данни

Защитата на личните данни на всяко физическо лице е от изключително значение за „НОВОФЕРМ БАЛКАН“ ЕАД, ЕИК 131277288, Поради това, в качеството си на администратор на лични данни поддържа необходимите технически и организационни мерки при обработката на лични данни с акцент върху тяхната защита, съобразно разпоредбите на действащото законодателство в Европейския съюз (в това число и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) – наричан за краткост „регламента“), както и съгласно нормативната уредба на Република България.

 

Лични данни

По смисъла на GDPR „лични данни“ са всяка информация, с която пряко или косвено може да бъде идентифицирано едно физическо лице по един или повече признаци (напр. име, ЕГН, адрес, телефон и др.).

 

Цели и принципи на обработване на Вашите лични данни

Администраторът на лични данни обработва единствено необходимите лични данни за постигане на конкретни легитимни цели като: изпълнение на поети договорни задължение и упражняване на правата по тях; извършване на подбор на персонал; сигурност и охрана на помещенията, в които осъществява търговската си дейност.

Принципите, които прилагаме стриктно при обработка на Вашите лични данни са: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност и поверителност.

 

Обхват на обработваните лични данни

Администраторът на лични данни събира лични данни за индивидуализирането на лицето във връзка с конкретно правоотношение с него (три имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл, банкова сметка и др.). Възможно е с цел сигурност и охрана администраторът на лични данни да събира лични данни, представляващи видеообраз на лицата, които са се намирали в помещенията му. Изброяването тук не е изчерпателно, за повече информация се обърнете към нас.

Администраторът на лични данни не обработва лични данни, които не са нужни за конкретните цели, така например не обработваме специални категории данни като такива, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за сексуален живот или сексуална ориентация.

 

Срок на обработка на лични данни

Сроковете на обработка на личните данни са сведени до минимално необходимите такива, в зависимост от конкретните цели за обработка от администратора на лични данни. Така най-дългият срок на обработка е 10 години след прекратяване на правоотношенията, освен ако законът не изисква по-дълъг срок.

 

Взаимодействие и предаване на данни от и на трети лица

Отношенията с трети лица за в бъдеще (след 25.05.2018г.) се уреждат в съответствие с Регламента и като се вземе предвид ролята на лицата в съответните правоотношения (на администратори или обработващи лични данни). За целта по заварените правоотношения се подписват допълнителни споразумения, а в бъдещите договори се записват клаузи, съдържащи изрични уговорки, свързани с правата и задълженията във връзка със защита на личните данни. Извършват се проверки при третите лица с оглед това дали при тях са налице условията и изпълнени ли са изискванията за защита на личните данни (създадени ли са необходимите технически и организационни мерки).

Възможно е администраторът на лични данни да обработва лични данни при съответно разпореждане на компетентни държавни или съдебни органи, при съдействие за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи.

Лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато дружеството е получило изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на администратора на лични данни.

 

Какви са Вашите права, свързани със защитата на личните Ви данни

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от администратор на лични данни има следните права:

  1. Право на информация за неговите обработваните лични данни и достъп до събраните за него лични данни;
  2. Право на коригиране на обработваните лични данни при непълнота или неточност;
  3. Право на ограничаване на обработваните лични данни, в случаите, в които е налице неправомерно или ненужно обработване от администратора на лични данни, и в другите предвидени в GDPR случаи;
  4. Право на изтриване, когато личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани; при оттегляне на съгласието и в другите предвидени в GDPR случаи;
  5. Право на преносимост на данните: получаване на данните от администратор на лични данни и прехвърляне на друг администратор в подходящ за употреба формат;
  6. Право да поиска от администратор на лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил данни на субекта, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни;
  7. Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване,включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на неговите права, свободи и легитимни интереси.
  8. Право на оттегляне на съгласие за обработване, в случаите, в които последното се извършва въз основа на съгласие, дадено от субекта. Упражняването на това право не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди оттеглянето му.
  9. Право на възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това.
  10. Право на жалба до надзорния орган, когато считате, че обработването на личните Ви данни нарушава законодателството в областта на защита на личните данни.

Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.

При въпроси и искания, свързани с упражняване на правата Ви по защита на личните данни, можете са се свържете с нас на следните форми за контакт:

тел. 0886315291

e-mail: stoykova@novoferm.bg

адрес: гр. София, 1517,

ул. „Витиня” № 2Ж, офис 1

отговорно лице: Диана Асенова Стойкова